Fogdö skola, 645 92 Strängnäs
0152-44 12 01
monica@varfruberga.se

Trygghet ger Kunskap💚Kunskap ger Trygghet

Välkommen till Vårfruberga

UNIK MILJÖ

Vårfruberga friskola erbjuder en unik miljö för lärande och utveckling, där barnen och eleverna har tillgång till en fantastisk natur. Här erbjuds barnen utmaningar och studiero, pedagogerna har bred kompetens och lång erfarenhet av yrket. Deras engagemang ger barnen goda möjligheter att nå dit de vill!

LÄSA, SKRIVA, RÄKNA

Med tyngdpunkt på att läsa, skriva, räkna och leka ska barnen tillägna sig kunskaper och färdigheter. Vi tar ofta naturen till hjälp i dessa ämnen, vilket skapar lust och engagemang hos både pedagoger och elever, samtidigt som alla sinnen får vara med.

JAG VILL, JAG KAN

Vi rustar våra elever för att möta framtida utmaningar. Vårt mål är att eleverna ska känna att de VILL och KAN lyckas med sin fortsatta skolgång. När våra elever lämnar Vårfruberga ska de ha med sig goda kunskaper och vara stolta över sin forna skola. Föräldrarna ska känna att de valde rätt skola till sitt barn.

FÖRSKOLAN

Vår verksamhetsidé
Vi strävar hela tiden mot att barnen på vår förskola får en utbildning och undervisning som håller en hög kvalité. På förskolan bemöter vi varandra med respekt för varandras tankar och åsikter och ett har ett ”nyfiket lyssnande”.
Vi strävar alltid att ge rätt redskap till barnen för att de ska kunna påverka sin vardag och den värld de ska leva i, nu och i framtiden. Barnen har rätt till en miljö som ger rika möjligheter till ett lustfyllt lärande som präglas av glädjen att berätta, lyssna och utforska världen tillsammans med andra.
Barnen på vår förskola möter personal som är nyfikna, lyssnar och skapar förundran samt ger barnen möjlighet att växa och lära tillsammans. Barnen har rätt att pröva sina egna teorier om världen genom ett forskande förhållningssätt som genomsyras av kreativitet.
I vårt uppdrag ser vi barnen som intelligenta, nyfikna och kreativa.
I vårt uppdrag medverkar vi till att barnen utvecklar en förståelse och tolerans för olikheter som naturligt och självklart.
Vårt arbetssätt ska spegla allas lika värde oavsett bakgrund, levnadssätt, religion och kultur.

SKOLAN

Skolan är belägen ca 1 mil utanför Strängnäs tätort, mitt på den vackra och idylliska sörmländska landsbygden. På Vårfruberga Friskola tar vi vara på de fördelar som vårt härliga läge ger, nära till naturen, utomhusaktiviteter och självklart idrott i vår stora idrottshall. Vår filosofi är att daglig rörelse har en viktig och positiv effekt på inlärningsresultaten. Vårfruberga friskola strävar efter att varje elev ska utvecklas och utmanas för att lyckas så bra som möjligt. Arbetet är långsiktigt, målmedvetet och sker systematiskt. Hela tiden med fokus på att förbättra verksamheten. Skolan använder metoder och färdigheter som har stöd i beprövad erfarenhet. Det betyder att våra lärare stödjer sig på erfarenheter som prövats under en längre tid, är systematiskt utvärderade och dokumenterade. Vi utnyttjar fördelarna med att vara en liten skola. Här ser och känner vi varandra allihop. Var och en har rätt att få vara sig själv och känna sig trygg. Personalgruppen är välutbildad och arbetar nära varandra. Skulle något inte fungera eller det dyker upp bekymmer, tar personalen tag i det snarast möjligt. Alla tar ansvar för hur vi har det tillsammans på skolan.

FRITIDS

LÄRANDE HELA DAGEN – ETT FRITIDSHEM FÖR ATT ALLA SKA LYCKAS
Barnen på Vårfrubergas fritidshem ska självständigt få välja hur de använder tiden,
utifrån vad rummen och pedagogerna erbjuder. Denna frihet att välja vad man vill göra är en hjärtefråga för vårt fritids. I praktiken innebär det oftast att ‘dörren står öppen’ om man som barn vill gå och göra något annat.
LEK
Det ska finnas utrymme för både organiserad och spontan lek, exempelvis ritlekar, spel, rörelselekar, dramalekar och byggande. Även när barnen leker själva vill vi att det ska finnas vuxna nära tillhands. Genom leken vill vi att barn ska ha roligt samtidigt som de skaffar sig kompetenser av olika slag, t ex sociala kompetenser. Lek är ofta livgivande och kan rymma en magisk känsla där man på något sätt blir medryckt och uppslukad i det som händer. Det är inte minst av detta skäl som vi vill att fritids ska vara en plats somuppmuntrar och inspirerar till lek.
KREATIVT SKAPANDE
Vi vill vara en plats där barn har möjlighet att använda sinkreativitet och fantasi genom att prova på skapande arbete i olika material och med olika metoder. Genom utmaningar, material och olika medium (språkformer) som vi pedagoger tillför, vill vi att barn känner sig fria att undersöka möjligheter. En av våra roller som fritidspedagoger är att skapa utmaningar som förändrar elevens uppfattning om vad som är möjligt. Vi vill även uppmuntra barnen till att finna någon form av eget uttryck i sitt skapande.
SAMTAL OM ALLT MELLAN HIMMEL OCH JORD
Vi vill värdesätta fria spontana samtal om allt mellan himmel ochjord som uppstår oplanerat. Enligt oss är det till stor del dessa samtal som bygger relationer mellan pedagog och barn, samt mellan barn och barn.
RÖRELSE
Regelbunden fysisk aktivitet är efterfrågat av barnen och viktigt för deras välmående, därför erbjuder vi dagligen möjligheter för rörelselekar. Det sker i både organiserad och spontan form. Vi strävar efter att den vuxenstyrda fysiska aktiviteten ska vara lustfylld och
glädjerik utan hämmande prestationskrav.
REKREATION OCH VILA
Vi vill ge barnen möjlighet till rekreation (återhämtning) och vila.
Vi delar ofta barnen i mindre grupper där det kan infinna sig ett lugn. Ibland kan rekreation och vila skapas genom att vi tillhandahåller rum utan pedagogstyrd verksamhet. Vi vill även erbjuda barnen miljöombyte genom att de får vistas i andra lokaler än de hemklassrum som de vistas i under skoltid.
LÄRANDE
För fritids finns det inga uppnåendemål för barnen och inga kunskapskrav de ska nå, vilket ger oss fritidspedagoger andra positiva möjligheter. På fritids vill vi lära med lusten och frivilligheten som drivkraft. Samtidigt vill vi ibland utmana barnen i deras bekvämlighetszon genom att exempelvis diskutera valen de gör.
KOMPISSKAP OCH SOCIALA RELATIONER
På fritids ska man få utforska vad vänskap kan vara och hur relationer kan skapas och hållas levande. Vi hoppas att fritids kan vara en av de viktigaste platserna i barns liv vad gäller att bilda ett värdefullt nätverk av relationer. På fritids ska barn få prova att vara människa tillsammans med andra, barn såväl som vuxna. Vårt fritids ska vara en så pass trygg plattform att varje barn vågar prova sig själv i en ny roll eller ett nytt sätt att vara på. Vi vill även att barnen ska känna att de får vara den de är.

FÖRSKOLAN

Om du vill placera ditt barn i kö till vår förskola, klicka på ikonen ovan.

SKOLAN

Om du vill placera ditt barn i kö till vår skola, klicka på ikonen ovan.

PERSONAL

Monica Aspe

Rektor

monica@varfruberga.se

Sara Lindered

Ansvarig för barnhälsoärenden/Biträdande rektor

sara@varfruberga.se

Agneta Larsson

Lärare / Förste-lärareagneta@varfruberga.se

Katarina Rämström

Förskoleklasspedagog / fritidsledarekatarina@varfruberga.se

Pia Hammar

Lärarepia@varfruberga.se

Linda Lilja

Klasslärare/Speciallärare


linda@varfruberga.se

Cecilia Almgren

Lärare/ Fritidspersonal


cecilia@varfruberga.se

Marcus Aspe

Pedagog/ Fritidspersonal


marcus@varfruberga.se

Jenny Aspe Loberg

Resurs/fritidspersonal


jenny@varfruberga.se

Viktor Lindström

Resurs/fritidspersonal


viktor@varfruberga.se

Lovisa Jenestam Korsell

Pedagog/Fritidspersonal


lovisa@varfruberga.se

Åsa Asp

Barnskötare


asa@varfruberga.se

Nina Eriksson

Pedagog


nina@varfruberga.se

Anna Gustafsson

Barnskötare


anna@varfruberga.se

Maria Johansson Hagström

Förskollärare


mariajh@varfruberga.se

Eva Öhman

Barnskötare


eva@varfruberga.se

Emma Söderberg 

Pedagogemma@varfruberga.se

Elina Lindqvist

Pedagog


elina@varfruberga.se

Maria Ekelund

Barnskötare


maria@varfruberga.se


Lisa Öhman

Pedagog


lisa@varfruberga.se

Elin Persson

Förskolelärare


elin@varfruberga.se

Emelie Pettersson

Barnskötare


emelie@varfruberga.se

Malin Gustafsson

Lokalvårdare/kök  


malin@varfruberga.se

KONTAKTA OSS

VÅRFRUBERGA VÄXEL

0152-44 12 00
072-165 58 12

IGELKOTTEN

0152-44 12 02
072-164 60 11

EKORREN

0152-44 12 03
072-164 60 12

RÄVEN

0152-44 12 04
072-164 60 13

UGGLAN

0152-44 12 05
072-164 60 17

FRITIDS

0152-44 12 06   0152-44 12 07
072-168 14 70 

KÖKET

0152-44 12 08
072-168 20 60

REKTOR

0152-44 12 09
072-168 20 86

SJUKANMÄLAN

0152-44 12 11
072-168 21 43

Skolvalsblankett Strängnäs kommun

BLANKETT

Läs mer om hur vi jobbar med läsa, skriva, räkna

DOKUMENT

Ansökan om skolskjuts i Strängnäs kommun

LÄNK

Synpunkter  till Vårfruberga friskola 

BLANKETT

Om Vårfruberga inte svarar upp till dina förväntingar:

FELANMÄLAN

Likabehandlingsplan

BLANKETT

Verksamhetsplan skola, förskola samt fritids

BLANKETT

KALENDARIE VÅRTERMINEN 2021

SKOLA

TERMINSSTART 
11/1

SPORTLOV 
v.8

STUDIEDAG
 8/3
PÅSKLOV v.14

KOMPETENSUTVECKLING 
14/5 – skolan stängd   

TERMINSAVSLUTNING
10/6


FÖRSKOLA

KOMPETENSUTVECKLING
14/5 – förskolan stängd

PLANERINGSDAG
11/6 – förskolan stängd    


        

     
    

FRITIDS

KOMPETENSUTVECKLING
14/5 – fritids stängt

PLANERINGSDAG
11/6 – fritids stängt


            
     
        

KALENDARIE HÖSTTERMINEN 2021

SKOLA

TERMINSSTART
18/8

KOMPETENSUTVECKLING15/9 – skolan stängd

HÖSTLOV 
v. 44

TERMINSAVSLUTNING
21/12

FÖRSKOLAN

PLANERINGSDAGAR
9-10/8 förskolan stängd

KOMPETENSUTVECKLING
15/9 – förskolan stängd


  

   

FRITIDS

PLANERINGSDAGAR
9-10/8 fritids stängt

KOMPETENSUTVECKLING
15/9 – fritids stängt
  

  


   

ELEVHÄLSA – VÅRT TEAM

Vår elevhälsa skall främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Syftet med det förebyggande arbetet är att reducera hinder i lärandet, vilket innebär att minska riskfaktorers inflytande och samtidigt stärka skyddsfaktorer. Det hälsofrämjande arbetet utgår från ett salutogent perspektiv. Det syftar till att stärka och bibehålla elevernas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Arbetet handlar om att utveckla en tillgänglig lärmiljö som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevers lärande och utveckling är utgångspunkten och målet för alla professioners arbete i skolan. Det förutsätter en hög grad av samverkan inom elevhälsan, men också mellan elevhälsan, lärare, vårdnadshavare och övrig personal i skolan. Fokus flyttas från det som inte fungerar till faktorer som möjliggör förändring. Förhållningssättet genomsyras av dialog och delaktighet. Ett salutogent förhållningssätt utesluter dock inte ett patogent perspektiv, det vill säga att man tar reda på vad som orsakar hinder i lärandet. Det viktiga i förändringsprocessen är att vi måste påminna varandra om att undersöka vad som faktiskt fungerar för eleven, klassen, skolan och för att hitta bra lösningar och tillvägagångssätt.

Varannan vecka har vårt EHT möte för att skapa ett gemensamt lärande och fokus på det främjande och förebyggande arbetet där vi går igenom:
– Nulägesbeskrivning
– Reflektion
– Fördjupning
– Planering
– Avslutning

Henrik Gustafsson

Huvudman och ordförande i styrelsen

Ola Larsson

Huvudman och styrelsen

Tor Ahlmark

Styrelsen

Göran Hillgren

Styrelsen

Samy Hellerstedt

Skolläkare

Henrik Wiklund

Skolpsykolog

Lisbeth Fridborn

Specialpedagog

Liselott Ek

Skolsköterska

Sara Lindered

Bitr. rektor, ansvarig elevhälsa

Monica Aspe

Rektor

OM OSS

Vårfruberga Utbildning AB (svb) är ett Svenskt aktiebolag med vinstutdelningsbegränsning. Ett aktiebolag med särskild vinstutdelnings-begränsning är ett särskilt slag av privat aktiebolag. Företagsformen är tänkt för verksamheter som tidigare drivits i offentlig regi, till exempel företag som etableras i privat regi inom hälso- och sjukvårdssektorn. Reglerna syftar till att säkerställa att företagets vinst huvudsakligen stannar kvar i företaget. Detaljer kring detta finns på Bolagsverkets hemsida.

STYRELSEN

Vår styrelse består av: Ordförande Henrik Gustafsson, Ola Larsson, Jan Persson, Stefan Persson, Göran Hillgren, Tor Ahlmark och Peter Kavén.

Monica Aspe är rektor och extern VD

VÅR HISTORIA

Planerna för en friskola på Fogdö väcktes när Strängnäs kommun beslutade att lägga ned samtliga landsbygdsskolor i kommunen. Detta beslut anser vi är extremt olyckligt för små barn som får långa resvägar och blir uppryckta ur sin trygga närmiljö samt en katastrof för bygden. Vi var ett gäng som gjorde gemensam sak i detta och beslutade att starta en friskola. Då ingen av oss tidigare hade någon erfarenhet av detta så kontaktade vi Europaskolan och de var mycket villiga att hjälpa oss med goda råd, riktning samt personer som gjort detta tidigare. Vi sattes i kontakt med Göran Hillgren, pro rektor på Europaskolan, som har lång erfarenhet bland annat som lärare av uppstart av nya skolor samt hur förfarandet går till. Med Europaskolans hjälp så kunde vi i Januari 2018 lämna in en ansökan till Skolinspektionen. Samtidigt med detta så verkade andra krafter i kommunen för att riva upp beslutet och det gick till en folkomröstning. Hela 60% av Strängnäsborna ställde upp och 70% av dessa röstade emot en nedläggning. Kommunen var tydlig även efter omröstningen att skolorna läggs ned. Kort efter beslutet fick vi från Skolinspektionen reda på att vår ansökan beviljats. Där står vi nu och vi tänker med fast beslutsamhet genomföra detta företag.

Styrelsen Vårfruberga Utbildning AB (svb)