elevhälsa – vårt team

Vår elevhälsa skall främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Syftet med det förebyggande arbetet är att reducera hinder i lärandet, vilket innebär att minska riskfaktorers inflytande och samtidigt stärka skyddsfaktorer. Det hälsofrämjande arbetet utgår från ett salutogent perspektiv. Det syftar till att stärka och bibehålla elevernas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande.

Arbetet handlar om att utveckla en tillgänglig lärmiljö som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevers lärande och utveckling är utgångspunkten och målet för alla professioners arbete i skolan. Det förutsätter en hög grad av samverkan inom elevhälsan, men också mellan elevhälsan, lärare, vårdnadshavare och övrig personal i skolan. Fokus flyttas från det som inte fungerar till faktorer som möjliggör förändring. Förhållningssättet genomsyras av dialog och delaktighet. Ett salutogent förhållningssätt utesluter dock inte ett patogent perspektiv, det vill säga att man tar reda på vad som orsakar hinder i lärandet. Det viktiga i förändringsprocessen är att vi måste påminna varandra om att undersöka vad som faktiskt fungerar för eleven, klassen, skolan och för att hitta bra lösningar och tillvägagångssätt.

Varannan vecka har vårt EHT möte för att skapa ett gemensamt lärande och fokus på det främjande och förebyggande arbetet där vi går igenom:
– Nulägesbeskrivning
– Reflektion
– Fördjupning
– Planering
– Avslutning

Henrik Gustafsson

Huvudman och ordförande i styrelsen

Ola Larsson

Huvudman och styrelsen

Tor Ahlmark

Styrelsen

liselott ek 

Skolsköterska

emma ohlsson

Skolpsykolog

Samy Hellerstedt

Skolläkare

Mia Palmqvist

Kurator

nina widell

Rektor