Fogdö skola, 645 92 Strängnäs
0152-44 12 01
monica@varfruberga.se

Facebook

Vi ger den bästa möjliga start i livet för våra barn

Vår förstelärare Agneta utbildas i NCS utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare i förskolan. Som språk-, läs- och skrivutvecklare kan Agneta bidra till en hållbar och långsiktig struktur för alla Vårfrubergas barns språkliga och kommunikativa utveckling och ge mig som rektor stöd i det systematiska kvalitetsarbetet. Språkets betydelse för lärande i alla ämnen och inom alla områden kan inte nog betonas. Agneta har ett övergripande uppdrag på vår enhet att stödja och samordna det språk-, läs- och skrivutvecklande arbetet på Vårfruberga, och därmed bidra till en ökad likvärdighet och kvalitet i undervisningen för att främja alla barns och elevers språk- och kunskapsutveckling.☀️ 📚 ...
View on Facebook
Vi fortsätter att vara aktiva under skoldagen och har som ett led i detta anmält oss till en hopprepstävling som sker mellan en massa skolor i Sverige!Det är ett väldigt enkelt koncept. Eleverna får under v 20 hoppa måndag-fredag mellan 08:00-14:00 och med en vuxen bokför vi hur många hopp de gjort under dagen. Det är ingen regel på att det måste vara i följd utan man kan hoppa 1 hopp och sedan göra annat och sedan hoppa 5 och då är det 6 hopp utförda. Det är givetvis frivilligt att delta.🌟Jag ser fram emot att se skolgården full av hoppande elever, sol som skiner och musik som spelas – underbart! Även pedagogerna får vara med i tävlingen.🌟🤸🏼‍♂️ ...
View on Facebook
11/6 har vi utvärdering och planeringsdag på förskolan, skolan och vårt fritidshem.🌟Vi ska försöka förstå vad som orsakar och påverkar resultat och måluppfyllelse och varför det ser ut som det gör. Analysen lägger vi sedan till grund för våra prioriteringar, beslut som vi ska ta kring utvecklingsmål och för planering av det utvecklingsarbete som behöver ske.🌟vi måste blicka bakåt för att kunna se framåt.Frågor vi behöver ställa till vårt underlag:* Jämföra, hitta mönster och tendenser. Vi behöver jämföra våra resultat med andra grupper. Det kan vara inom eller utanför Vårfruberga. Vad är det för skillnader och likheter – för att hitta mönster och se tendenser. Vi kan titta på olika barngrupper. Har vi skillnader mellan våra pojkar och flickor? Försöka hitta mönstren för att påverka och förändra.* Tolka och förklara resultaten. Vilka bakomliggande orsaker förklarar de resultat vi ser och vilka konsekvenser har dessa bakomliggande orsaker på Vårfrubergas måluppfyllelse?* Problematisera och kritiskt granska, är en viktig del för att utveckla. Att ställa de lite bråkiga frågorna till varandra och sig själv, att utmana teser och personliga teorier.* Inhämta ny kunskap och vidga perspektiven – att titta på forskningsresultat, beprövad erfarenhet och det som visat sig framgångsrikt. På så sätt kan vårt praktiska utvecklingsarbetet få en starkare grund att stå på.🌟 ...
View on Facebook
🔥Nu har vintern rasat ut bland våra fjällar och vårvintern sjunger på sista versen. Det betyder att jag och de flesta rektorer har börjat planera för både skolavslutning och höstens studiestart och allt annat däremellan. Det är en utmaning då vi måste tänka nuläge och framåt. Att tänka kort och långt parallellt är en utmaning, inte bara att hitta direkta lösningar på akuta problem utan även att tänka framåt. Vi måste fortsätta att hålla i och hålla ut för en positiv framtidstro och ett fortsatt kvalitetsarbete här och nu på Vårfruberga. Det har varit en utmaning ibland, bland annat med påverkan Covid-19. Men tillsammans fixar vi det här!Tillsammans är ett viktigt ledord i en organisation. Det går inte att sköta sig själv när man arbetar på en enhet och i ett arbetslag. Skolutveckling handlar om att sätta igång processer för förbättring, använda oss av olika expertis, ha en gemensam målbild och en aktiv dialog tillsammans. Vårfruberga är ett team som strävar hela tiden att samarbeta och vara överens i stora drag om hur uppdraget ska genomföras. Arbetslaget blir en källa till gemenskap, trygghet, glädje och inspiration – vi tillsammans skapar förutsättningarna för och hämtar styrka hos varandra. Valborgsmässoafton blir lite annorlunda för många av oss även i år. Vi ska fira in våren tillsammans, men var och en för sig, välkomna våren på ett ansvarsfullt sätt. ☀️Jag vill bara avslutningsvis säga – tänk på era medmänniskor, äldre och kroniskt sjuka, tänk på era anhöriga. Fortsätt att hålla huvudet kallt, hjärtat varmt.Trevlig valborgsmässoafton önskar vi Vårfrubergare🔥Rektor Monica ...
View on Facebook